توضیحات

ام دی اف ۳ میل حصیری تیره تکمیل کننده ترکیب رنگ با ورق سه میل حصیری تیره است. این دو طرح بیش از هرجای دیگر در مناطق جنوبی کشور طرفدار دارد.